ความปลอดภัยในการทำงาน

 

  

" ความปลอดภัยในการทำงาน "

         ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงาน ต้องตระหนักและพึงระลึกถึงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
         ความปลอดภัย หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอุบัติภัยหรือทรัพย์สินปราศจากความเสียหายใดๆ 
เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์ต้องการความปลอดภัยทั้งสิ้น  ความปลอดภัยจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการกระทําของตนเอง

          ความปลอดภัยในโรงงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่าง ๆ อันจะเกิดแก่ร่างกายชีวิต หรือ    
ทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงานในโรงงาน ซึ่งก็คือสภาพการทํางานที่ถูกต้องโดยปราศจาก
อุบัติเหตุในขณะทํางานนั่นเอง อุบัติเหตุ อาจนิยามได้ว่า คือเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นอย่างไม่พึงประสงค์
ในระหว่างการทํางานและมีผลไปขัดขวางหรือก่อผลเสียหายแก่การทํางานนั้นในโรงงานต่าง ๆ นั้น
ย่อมจะเกิดอุบัติเหตุกับระบบต่าง ๆ ได้มาก อาทิ เครื่องจักรเครื่องกล , ระบบไฟฟ้า , ระบบขนส่งหรือขนถ่ายวัสดุ 
เครื่องมือกล , วัตถุดิบ, สารเคมี, สารไวไฟ ฯลฯ
         อุบัติเหตุที่เกิดแก่ชีวิตร่างกาย จากสถิติที่ประเมินมาพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดแก่ร่างกายของคนงานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความถี่บ่อย ๆ ครั้งในการเกิดดังนี้ พบว่า

                         

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่
• การกระทําไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน
• ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
• การมีนิสัยชอบเสี่ยง
• การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
• การทํางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
• การแต่งกายไม่เหมาะสม
• การทํางานโดยสภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ เช่น เมาค้าง ป่วย

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่
• ส่วนที่เป็นอันตรายหรือส่วนที่เคลื่อนไหวไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
• การวางผังไม่ถูกต้อง วางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ
• พื้นโรงงานขรุขระเป็นหลุมบ่อ
• พื้นโรงงานมีเศษวัสดุ น้ำมัน น้ำบนพื้น
• สภาพการทํางานไม่ปลอดภัย เช่น เสียงดัง อากาศร้อน ฝุ่นละออง
• เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ชํารุด
• ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุด

การป้องกันอุบัติเหตุ  คือ การป้องกันหรือมีการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยมีหลักการต่างๆ เช่น

        หลักการ 5 ส. สู่การป้องกันอุบัติเหตุ เช่น
          • สะสาง หมายถึงการแยกแยะงานดี-งานเสีย ใช้-ไม่ใช้
          • สะดวก หมายถึงการจัดการ จัดเก็บให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
          • สะอาด หมายถึงการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ สถานที่ก่อนและหลังการใช้งาน
          • สุขลักษณะ หมายถึงผู้ปฎิบัติงานต้องรักษาสุขอนามัยของตัวเอง เครื่องมือ และสถานที่
          • สร้างนิสัย หมายถึงการสร้างนิสัยที่ดี

        กฎ 5 รู้         
          • รู้ งานที่ปฏิบัติว่ามีอันตรายอย่างไร มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
          • รู้ การเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
          • รู้ วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
          • รู้ ข้อจำกัดการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
          • รู้ วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

        ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

                                    

 

 
Visitors: 68,199