โรคจากการทำงาน รู้ก่อน รักษาก่อน

กองทุนเงินทดแทนได้กำหนดชนิดของโรคไว้ดังนี้

1. โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
2. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
3. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุชีวภาพ
4. โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
6. โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก
7. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
8. โรคอื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงาน

Visitors: 165,536