งานเชื่อม-ตัด โดยใช้ออกซิเจน และแก๊สเชื้อเพลิง

1. มีการปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยรอบ

2. ต้องมีการตรวจวัดแก๊สอันตรายบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนการตัดเชื่อม

3. ยกหรือย้ายวัตถุไวไฟ หรือของเหลวไวไฟ

4. จัดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟ (ในพื้นที่เสี่ยง)

5. ต้องมีถังดับเพลิงประจำบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

6. ตรวจสอบระบบดับเพลิงว่าสามารถใช้งานได้จริง

Visitors: 161,624