ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ใช้สารเคมีอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย

ปัจจุบัน สารเคมีถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป้นวัตถุดิบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรม และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตราย

การทำงานกับสารเคมีอันตราย สารเคมีรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมี
อันตราย เช่น การผลิตการควบการหกรั่วไหลสารเคมี การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลายการเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้ง การป้อง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม  และการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราควรจัดให้พนักงานที่ทำงานกับสารเคมีอันตรายได้รับการฝึกอบรมการทำงานกับสารเคมีก่อนทำงานเสมอ

การกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารจัดการสารเคมี และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อเหตุการณ์ ฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และมีความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม

 

การใช้สารเคมี

 • ต้องทราบถึงอันตรายของสารเคมีและวิธีการควบคุม
 • ต้องล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานกับสารเคมี
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเสมอ
 • ทำความสะอาดบริเวณทำงานทุกครั้งหลังเลิกงาน
 • ปิดฝาภาชนะให้แน่นทุกครั้งหลังเลิกใช้
 • อย่า! ใช้ปากดูดสารเคมีแทนลูกยาง
 • จัดเก็บสารเคมีไว้ในที่เย็น อากาศถ่ายเทดี ห่างแหล่งกำเนิดประกายไฟ
 • อย่า! ปฏิบัติงานตามลำพังหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • อย่า! ทดสอบโดยการสูดดมหรือกลืนกิน


ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี

 • การให้การศึกษาและการฝึกอบรมให้ทราบถึงอันตรายและการป้องกัน
 • การลดชั่วโมงการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลง
 • การหมุนเวียนหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน
 • การให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ในห้องที่ควบคุมเป็นพิเศษ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
Visitors: 161,631